Advantage Group, a.s.

S více než desetiletou tradicí je Advantage Group zkušenou a renomovanou společností, specializující se na outsourcing řízení převážně českých výrobních podniků a poskytování poradenských služeb v oblasti výroby, obchodu, financí a M&A.

ALSTOM Czech Republic, a.s.

ALSTOM Česká republika, a.s. je česká dceřiná společnost globální inženýrské společnosti ALSTOM. Společnost se specializuje na konstrukci, výrobu a údržbu železničních vozidel a poskytování souvisejících služeb. Společnost ALSTOM Czech Republic, a.s. se výrazně zaměřuje na inovace a udržitelnost a pracuje na vývoji nových a pokročilých technologií, které podporují energetickou účinnost a snižují dopad na životní prostředí. Díky dlouholeté historii v České republice a závazku k dokonalosti hraje ALSTOM Czech Republic, a.s. zásadní roli při utváření budoucnosti železniční dopravy na domácím i mezinárodním poli.

Autobusy LK, s.r.o.

Společnost Autobusy LK, s.r.o. provozuje autobusovou dopravu v rámci regionu Libereckého kraje.

Věnuje se přípravě využití vodíkových technologií v rámci veřejné dopravy v Libereckém kraji a to jak drážní, tak i silniční. Dále také využití vodíku v rámci přípravy nového „Terminálu Liberec“.

AXEN, s.r.o.

Společnost AXEN, s.r.o. se již 15 let věnuje zvyšování efektivity energetického hospodářství zákazníků v komerčním i veřejném sektoru a rozvoji energetických inovací. Zákazníkům pomáhá: • identifikovat možnosti energetických úspor s cílem úspory provozních nákladů, snížení emisí CO2, naplnění legislativních požadavků a zlepšování ESG ratingu • budovat vlastní zdroje energií (OZE).

BAXI

BAXI je přední dodavatel tepelné techniky zejména plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a systému pro ohřev užitkové vody. Společnost BAXI, která je součástí skupiny BDR Thermea, se již několik let věnuje výzkumu a vývoji v oblasti vodíkové technologie pro vytápění. Již v roce 2019 byl v Holandském Rozenburgu instalován první vodíkový kotel jako součást pilotního projektu. Následně byly spuštěny další projekty ve Velké Británii, Francii a Německu.

C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o. si klade za cíl vyrábět a dodávat energie z procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zároveň poskytovat služby výkonové rovnováhy pomocí moderních technologií s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Poskytuje výzkumnou, vývojovou a expertní činnost ve všech oblastech dopravy pro státní i soukromý sektor.

České dráhy, a.s.

České dráhy, a.s., jsou hlavním železničním dopravcem v České republice, který poskytuje služby v osobní a nákladní dopravě. Společnost provozuje rozsáhlou síť železničních tratí s více než 9 000 km tratí spojujících různá města a obce v zemi. České dráhy nabízejí řadu služeb pro cestující, včetně vysokorychlostních vlaků, regionálních vlaků a dálkových vlaků, a také mezinárodní spojení. Kromě toho společnost poskytuje služby v oblasti nákladní dopravy, kdy rozváží zboží a suroviny po celé zemi i mimo ni. České dráhy se zaměřují na bezpečnost, spolehlivost a spokojenost zákazníků a hrají tak zásadní roli v dopravní infrastruktuře České republiky.

Český plynárenský svaz (ČPS)

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1250.

Chart Ferox, a.s.

Společnost Chart Ferox, a.s. je součástí nadnárodní společnosti Chart Inc., jež se zabývá vývojem, výrobou a technologickou dodávkou na klíč zařízení pro zkapalňování, skladování a přepravu zkapalněných technických plynů, zemního plynu a také vodíku.

CHEMINVEST, s.r.o.

CHEMINVEST je dodavatelská, projekční a inženýrská společnost, která na trhu působí již od roku 1995. Nabízí špičkové služby v oblasti chemického průmyslu, liniových staveb, dopravních staveb, energetiky a vodohospodářských staveb.

ComAp a.s.

ComAp navrhuje a dodává řešení pro automatizaci a inteligentní řízení pro výrobu energie, inteligentní řízení energie a hybridní energetické systémy. S více než 30 lety zkušeností v tomto odvětví jsme uznávaným globálním lídrem na trhu v oblasti inteligentních řídicích systémů a pomáháme systémovým integrátorům vyvíjet robustní řešení s předprogramovanými řídicími jednotkami, speciálně navrženými pro komplexní aplikace. Pokrýváme celé spektrum energetických systémů, od tradičních genových sad až po genové sady s vodíkovými palivovými články, stejně jako bi-fuel (dodatečné vybavení dieselových motorů) a hybridní mikrosíť.

CSAG s.r.o.

CSAG se zaměřuje na výrobu vodíkových generátorů jako samostatný projekt a navazuje tak na zkušenosti s výstavbou velkých fotovoltaických elektráren a jejích dalším rozvoje.

ČVUT FS

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity v střední Evropě založené roku 1707. Strojírenství jako samostatný obor se na této škole začalo vyučovat v roce 1864 a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty.   Fakulta strojní ČVUT v Praze poskytuje v současnosti univerzitní technické vzdělání a...

Cylinders Holding a.s.

Cylinders Holding a.s. je česká společnost, která se od roku 1905 kontinuálně zabývá vývojem a výrobou tlakových lahví.

DEVINN

DEVINN je společnost, která se zabývá přemýšlením o složitých problémech a překonáváním překážek, kterým čelí její partneři i projekty, které sama vyvíjí. Příběh této společnosti začal v roce 2013, kdy tehdejší technický ředitel průmyslové firmy Luboš Hajský prodal svůj vlastnický podíl a založil společnost zaměřenou na inovativní vývoj se svou manželkou Věrou. Vodíku jako nosiči se věnují od roku 2017, kdy realizovali první projekt pro svého zákazníka.

Dräger Safety s.r.o.

Společnost Dräger již téměř 135 let poskytuje výrobky, řešení a služby v oblasti bezpečnosti práce podnikům na celém světě, bez ohledu na jejich velikost nebo průmyslové odvětví. Společnostem a jejich zaměstnancům poskytujeme ochranné a bezpečnostní vybavení pro práci a použití v rizikových provozech.

E.ON Energy Solutions, s.r.o.

E.ON je mezinárodní společnost se sídlem v německém Essenu, která zaměstnává více než 70 tisíc lidí v 18 zemích Evropy. Jako jeden z evropských energetických lídrů máme zásadní roli ve vytváření udržitelného, moderního a decentralizovaného světa energií.

ENACO

ENACO je konzultační společnost zaměřující se na koncepční, strategické a technické studie v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie, chemické technologie a vodíku.

Energy financial group (EFG)

Energy financial group (EFG) se zaměřuje na zhodnocení kapitálu investicemi do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. Naší misí je využít energii skrytou v biologicky rozložitelném odpadu a vrátit ji zpět do oběhu s co nejmenším zatížením životního prostředí.

Enery

Společnost Enery, se sídlem ve Vídni, investuje do obnovitelných zdrojů energie. Působí v 6 zemích střední a východní Evropy a specializuje se na development, výstavbu a provozování solárních farem.

ENVISAN-GEM, a.s.

ENVISAN-GEM, a.s. je specializovaná firma se zaměřením na poskytování služeb v oblast hospodářství, sanaci starých ekologických zátěží, ochrany životního prostředí a speciální aplikované mikrobiologie. Tato česká společnost, založená jako společnost s ručením omezeným v roce 1993, získala za dobu své činnosti v těchto oborech mnoho zkušeností a disponuje širokým odborným i technickým zázemím.

Fond Hydrogen 1

HENRY IF SICAV a.s. podfond HYDROGEN1 je první fond v České republice se zaměřením na projekty v oblasti vodíkové ekonomiky. Založený byl v roce 2019 bývalými akcionáři UNITED HYDROGEN GROUP Inc. a v současnosti disponuje prostředky přesahujícími 1mld. Kč. HYDROGEN1 chce uplatnit své zkušenosti získané v USA a zásadně se podílet na rozvoji vodíkové ekonomiky v rámci ČR a EU.

FOR H2ENERGY s.r.o.

Společnost FOR H2ENERGY s.r.o. zavádí inovativní bezemisní technologie pro bezpečnou a udržitelnou energii do praxe. Pracuje na významných vodíkových projektech. Umí vyrábět, skladovat a distribuovat vodík, budovat malé vodíkové plnicí stanice, vyvíjet navazující vodíkové technologie a zejména komplexně vést a realizovat strategické projekty lokálního vodíkového hospodářství, jakým je například projekt H2 Triangle v areálu průmyslové zóny Triangle u Žatce.

Gas Storage CZ, a.s.

Společnost Gas Storage CZ je největším provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu v ČR. Společnost provozuje celkem 6 podzemních zásobníků plynu, z toho 5 na Moravě (Tvrdonice, Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk a Třanovice) a jeden v Čechách (Háje u Příbrami). Podzemní zásobníky byly vybudovány pro zajištění bezpečného zásobování ČR zemním plynem a mají celkový provozní objem přes 2,7 mld. m3, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců. 

GasNet

Skupina GasNet provozuje největší plynárenskou distribuční síť v České republice, a to jak délkou sítě, tak počtem zákazníků. GasNet zajišťuje 80 % distribuce plynu a spravuje 65 000 kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky mimo Prahu a Jihočeský kraj. Obsluhuje 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje zhruba 70 TWh. Skupina vznikla v roce 2020 oddělením od innogy.

Green Power Investment s.r.o.

Green Power Investment s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Společnost se zaměřuje na vývoj, výstavbu a provoz solárních elektráren, přičemž jejím posláním je urychlit přechod na udržitelnější energetický systém. Green Power Investment spolupracuje s partnery a investory na vyhledávání a rozvoji projektů v oblasti solární energie v České republice a dalších evropských zemích. Odborné znalosti společnosti zahrnují financování projektů, projektování, inženýring, výstavbu a údržbu solárních elektráren. Díky svému závazku k ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti chce Green Power Investment přispět k čistší a ekologičtější budoucnosti pro další generace.

GREEN REMEDY, s.r.o.

Firma GREEN REMEDY, s.r.o. se zabývá projektem Vodíkového hospodářství, který si klade za cíl vytvoření takového systému, který umožní využít vodíku v celém spektru jeho možností – ukládání elektrické energie, čistá mobility, mobilní zdroj elektrické energie atd. Hlavním přínosem bude spojení jednotlivých technologií, které dnes už fungují ve výzkumných nebo i komerčních aplikacích – ale samostatně – do funkčního optimalizovaného celku, a to za co nejširšího využití IT technologií pro optimalizaci celého řešení.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. je soukromá obchodně-technologická společnost zaměřená na celé portfolio vodíkových technologií, od samotné výroby vodíku, po jeho uskladnění, distribuci a v neposlední řadě jeho přečerpávání. Vodík je naše moře!

Hydrogreen, s.r.o

Hydrogreen s.r.o. je nová společnost zaměřená na  výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů . V současnosti pracujeme na projektu přimíchávání vodíku do plynu. Ve 4Q/2023 začneme s projektem pro stavební povolení. Jedná se o pilotní projekt.

Hyundai Motor Czech s.r.o.

Hyundai Motor Czech s.r.o. je českým zastoupením jihokorejské automobilky Hyundai. Jeden z výrobních závodů automobilky se nachází v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, kde se od roku 2008 vyrábí v Evropě velmi populární modely i30, Tucson, nebo Kona Electric. Jedním z hlavních cílů automobilky je odpovědný přístup k životnímu prostředí, odrážející se ve snaze přinášet širokou škálu elektrifikovaných či plně elektrických modelů a dalších řešení pro trvale udržitelnou ekologickou mobilitu. I proto v nabídce značky figuruje i SUV Hyundai Nexo poháněné vodíkovým palivovým článkem, ilustrující technologický pokrok značky v oblasti vývoje vodíkového pohonu.

IVECO BUS

IVECO BUS je značka společnosti CNH Industrial N.V., globálního lídra v oblasti investičního majetku kótovaného na burze v New Yorku a na Borsa Italiana v Miláně.

IVECO BUS je významným hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi přední evropské výrobce autobusů a autokarů v Evropě, navrhuje, vyrábí a uvádí na trh širokou škálu vozidel, která splňují všechny potřeby veřejných i soukromých provozovatelů.

Jindřichovice pod Smrkem

Jindřichovice pod Smrkem, obec v libereckém kraji, která se proslavila svým kladným přístupem k životnímu prostředí, vlastní a provozuje dvě větrné elektrárny. V současné době realizuje projekt na výstavbu velké fotovoltaické elektrárny a nového zdroje tepla pro vytápění svých budov prostřednictvím tepelných čerpadel. Taktéž právě zahajuje přípravu projektu na využití vodíku pro uchování energie na delší časové období v řádech měsíců.

Kolibrik.net, s.r.o.

Kolibrik.net tvoří vodíkovou budoucnost a nabízí kompletní řadu elektronických řešení pro nastupující vodíkovou éru. Jejich portfolio lze využít při základním a aplikovaném výzkumu, testování výkonných palivových článků a svazků, vývoji systémů řízení svazků, přeměně výkonu a aplikačních řešeních palivových článků.

KOS WIRE EUROPE s.r.o.

KOS WIRE EUROPE s.r.o. působí na trhu od roku 2008 a je stoprocentní dceřinou společností korejské společnosti KOS LTD., která je lídrem v odvětví výroby nerezového drátu a dodavatelem výrobků nejvyšší jakosti po dobu více než 40 let. Jejich výrobky mají široké uplatnění v mnoha odvětvích, od spotřebního sortimentu přes automobilový průmysl až po zdravotnictví, přičemž jejich hlavním produktem zůstává pružinový drát.

V rámci skupiny KOS GROUP (výroba a zpracování potravin, uhlíkové kompozitní materiály, realitní služby a sportovní střediska) se vždy snaží o udržitelný a odpovědný přístup s ohledem na životní prostředí. Proto mají nejvyšší zájem být součástí rozvoje a vývoje vodíkových technologií a jejich aplikace a využití napříč odvětvími. Zaměřují se na podporu investic, výstavby a provozu elektrolyzérů a zásobníků na skladování.

LEANCAT s.r.o.

Společnost LEANCAT je ryze českou privátní společností založenou v polovině roku 2016 jako výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Karlovou univerzitou v Praze a českou technologickou skupinou JABLOTRON. LEANCAT staví na letité zkušenosti a unikátním patentovaném objevu profesora Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož týmu se podařilo vyvinout nový typ katalyzátoru a metodu jeho aplikace, které umožní významnou redukci platiny. Partneři JABLOTRON a Vladimír Matolín usilují v LEANCAT o přenesení laboratorních a výzkumných výsledků do průmyslové a výrobní praxe. 

Linde Gas, a.s.

Linde Gas, a.s. je součástí Linde Plc., přední celosvětově působící společností v oblasti technických plynů a inženýrství, která dodává své výrobky, služby a řešení koncovým zákazníkům z mnoha segmentů průmyslu. Hlavním produktem jsou technické plyny, mezi něž patří i vodík. Linde nabízí svým zákazníkům technologie pro výrobu, čištění, stlačování i skladování vodíku, případně je zásobuje vodíkem v lahvích, svazcích či pomocí trajlerů do vysokokapacitních zásobníků.

Messer Technogas s.r.o.

Značka Messer je již více než 120 let vnímána jako specialista v oblasti výroby a dodávek technických plynů jako jsou kyslík, dusík, argon, acetylen, oxid uhličitý, vodík, helium, plyny pro ochranné atmosféry při svařování, medicinální a potravinářské plyny, speciální a vzácné plyny jakož i širokou paletu různých směsí plynů.

OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s. jsou největším evropským výrobcem slévárenského koksu. Námi vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší pověsti výrobku špičkové evropské kvality. Společnost OKK Koksovny, a.s. nabízí široký sortiment koksů pro slévárenskou a hutní výrobu, speciální metalurgii, vytá­pění a jiné účely. Dalšími výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci uhlí. OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti.

ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Součástí skupiny ORLEN Unipetrol je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN S.A., která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Pražská plynárenská a.s.


Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, spolehlivě zásobuje bezmála 420 tis. odběrných míst. I když je historie Pražské plynárenské nedílně spjata zejména s Prahou a kořeny plynárenství lze v hlavním městě vysledovat až do roku 1847, dnes společnost spolehlivě dodává energie a poskytuje zákazníkům své služby po celé České republice. Obchoduje se zemním plynem na základě licence č. 241218964 vydané Energetickým regulačním a s elektřinou na základě licence č. 141015380 vydané týmž úřadem.

Regionální technologický institut

Výzkumné centrum Regionální technologický institut (RTI) je součástí Fakulty strojní při Západočeské univerzitě v Plzni. Řeší současné technické, ekonomické a ekologické výzvy v úzké spolupráci s komerční sférou a přispívá k technologickému rozvoji a větší konkurenceschopnosti výrobních společností nejen v západočeském regionu. Zabýváme se nejen technologiemi zpracování a využití materiálů, ale i efektivitou výrobních procesů a řešení dopadů výroby na životní prostředí. Díky komplexnímu přístupu a modernímu vybavení dokážeme vyřešit i ty nejsložitější problémy.

Robert Bosch, spol. s.r.o.

Více než 125 let je jméno „Bosch“ spojeno s inovativními technologiemi a průkopnickými vynálezy, které tvořily historii. Společnost Bosch má zastoupení po celém světě a působí v širokém spektru oblastí.

Svou přítomnost na českém území datuje společnost Robert Bosch od konce 19. století, kdy obchodovala také s firmou Laurin & Klement. První oficiální pobočka Bosch byla založena roku 1920 v Praze a po nucené 44leté přestávce se po roce 1989 vrátila. Od prosince roku 1991 je opět činná.

V Česku sídlí několik na sobě nezávislých dceřiných firem Robert Bosch GmbH Stuttgart.

Za dobu své přítomnosti na českém trhu si Bosch v zahraničí vybudoval nezaměnitelnou image významného výrobce a investora. Výrobky Bosch se od automobilové techniky přes elektrické nářadí, domácí spotřebiče až po tepelnou a průmyslovou techniku úspěšně zabydlely nejen v českých domácnostech, ale i automobilech, servisech a průmyslových podnicích.

Robert Bosch v Českých Budějovících se věnuje vývoji a výrobě v oblasti vodíkových technologií.

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Škoda Electric jakožto součást skupiny Škoda Transportation, je silná a stabilní evropská firma, která navazuje na 160 letou tradici Škodových závodů v Plzni. Je světovým výrobcem trolejbusů, elektrobusů, trakčních motorů a pohonů pro železniční a důlní vozidla a je také spoluvýrobcem prototypu prvního vodíkového autobusu v České republice. Cílem společnosti je podpora čisté energie v hromadné dopravě.

Smart Energies Group a.s.

Smart Energies Group je progresivní energetická investiční společnost, která se specializuje na komplexní řešení energetických celků. Nabízí široké spektrum služeb, včetně provozu lokálních distribučních sítí, prodeje elektrické energie, výstavby a povozu zdrojů tepla a elektřiny včetně zdrojů pro služby výkonové rovnováhy.

SOLEK HOLDING SE

SOLEK HOLDING SE je energetická společnost založená v roce 2010, která podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Své aktivity rozvíjí především v Chile, přičemž k dalším lokalitám úspěšně realizovaných fotovoltaických parků patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko. V rámci strategického rozvoje rozšiřuje své působení také o nové trhy, aktuálně například o Kypr.

SPOLCHEMIE

SPOLCHEMIE je ryze českou chemickou firmou evropského významu. Od roku 1856 nepřetržitě inovujeme, vyrábíme a vyvážíme vysoce kvalitní chemické produkty do celého světa. Hlavním výrobním oborem od počátku existence firmy byla anorganická chemie. K ní se později přidala výroba organických barviv a syntetických pryskyřic. Výroba hydroxidů, chlorové chemie a pryskyřic dodnes tvoří základ našeho portfolia. V důsledku zapojení membránové elektrolýzy do výrobního procesu disponuje společnost rovněž významným množstvím dále využitelného vodíku.

Stand by energy s.r.o.

Společnost Stand by energy s.r.o. je výhradním obchodním a servisním partnerem tradičního německého výrobce baterií Hoppecke v oblasti průmyslových akumulátorů v České republice. Navrhují, dodávají a instalují bateriová úložiště pro rezidenční a průmyslové aplikace, stejně jako bateriové systémy pro trakční, stacionární a solární aplikace. Působí v oblasti aplikací FV a EV a také dodávají a instalují generátory GENCELL založené na technologii vodíkových palivových článků, které nahrazují dieselové generátory. Během své historie provedli tisíce instalací bateriových systémů v různých odvětvích průmyslu a dopravy. Pracují na prvních projektech instalace generátorů Gencell a také provádějí instalace FV systémů a nabíjecích systémů EV AC a DC. Při své činnosti využívají technologie IoT. Vodík jako úložiště a zdroj energie se stává řešením pro stabilní energetickou síť a elektromobilitu.

STROJON s.r.o.

STROJON s.r.o.. rodinná firma z Pardubic, má více než 30letou tradici. Zajišťuje návrh a výrobu aparátů napříč celým světem. Zákazníkům poskytuje nejvyšší možnou dosažitelnou kvalitu a osobní přístup založený na důvěře. Společnost byla založena v roce 1990 na zelené louce. Původně měla jen pět zaměstnanců. Postupnými investicemi do rozvoje firmy se rozrostla a v současné době navrhuje a vyrábí výrobky do celého světa. Dodává firmám jako např. PKN Orlen, Siemens, Linde, RWE, ČEZ, Technip, Howden, Doosan, atd. Firma stále ale řídí své aktivity tak, aby neustále rozvíjela svůj potenciál a mohla jej předat dalším generacím

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a. s.  jsou tradičním dodavatelem tepelné energie, včetně souvisejících energetických služeb. Postupně se staly také spolehlivým partnerem v dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Všechny tyto aktivity spojuje jeden důležitý atribut – zodpovědnost k ochraně životního prostředí. 

Thein Industry s.r.o.

Thein je investiční skupina technologického odborníka a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky, a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filozofií skupiny Thein je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.

Ocel pro budoucnost, udržitelně a zodpovědně.

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je důvěryhodným partnerem v otázkách řešení bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Již 150 let svým partnerům a zákazníkům přinášíme přidanou hodnotu prostřednictvím komplexního portfolia v oblasti certifikací, inspekcí, testování a znalostních služeb. V současnosti máme více než 25 000 zaměstnanců ve více než 1 000 lokalitách. Naši odborníci se zajímají o technologie a inspirují se možnostmi, které vaše podnikání nabízí. Sjednocuje nás to, že si myslíme, že technologie by měly zlepšovat životy lidí, a spolu s našimi zákazníky se snažíme předvídat technologický vývoj a těžit z něj.

ÚJV Řež a.s.

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V počátečním krátkém období byl Ústav řízen Vládním výborem a následně převeden do Československé akademie věd. Při založení ÚJV byly uvolněny značné finanční prostředky, které umožnily rozvinout výzkumnou činnost a prakticky okamžitě zahájit projekční práce s následující výstavbou objektů a experimentálních zařízení v Řeži. Původním posláním Ústavu byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výroba radioizotopů a výchova vědeckých pracovníků. Experimentální reaktor VVR-S byl uveden do provozu 24. září 1957.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na základní a mezioborový výzkum v aplikované fyzice, zejména v oborech dynamiky tekutin a termodynamiky, dynamiky a vibrací v tělesech a mechanických soustavách, rázu a vln v pevných tělesech, ultrazvukových metod studia mechanických vlastností materiálů, elektrotechniky a elektrofyziky.

Valcon International s.r.o.

Valcon International s.r.o. je projekční a výrobní kancelář specializující se na energetiku. Naše hlavní expertiza je v optimalizaci technologických procesů, modelování technologických procesů, návrhy, instalace, provoz a údržba měřících a regulačních systémů pro energetiku. Společnost se navíc zabývá expertizou v oblasti modelování CFD (Computational Fluid Dynamics), analýzou dat, aplikací neuronových sítí a bezpečnostní funkční analýzu. Jsme certifikovaní dle IEC61508 a IEC 61511.

Ventile & Fittings Praha, spol. s r.o.

Společnost Ventile & Fittings Praha dodává vysoce kvalitní komponenty pro fluidní systémy již více než 30 let. Jejím hlavním posláním je také poskytovat technickou podporu a řešení pro různé aplikace u jejich zákazníků. Společnost je certifikovaným distributorem Parker Hannifin a autorizovanými prodejci PressureTech pro území: Česká republika, Polsko a Slovensko. Specializuje se na vodíkové aplikace ve všech typech průmyslových odvětví.

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s. je součástí skupiny Veolia, která v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb. Svou energetickou činnost na českém trhu začala skupina Veolia již na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízením v terciálním sektoru. Od roku 1996 zajišťuje společnost Veolia svým zákazníkům výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury. Veolia zároveň odborně likviduje odpad a zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky.

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je nejen největší vzdělávací institucí ve střední Evropě se zaměřením na výuku technické chemie, ale také významným vědecko-výzkumným centrem. VŠCHT Praha je nejvýkonnější vysokou školou v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. má více než šedesátiletou tradici v plynárenství. Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí širokého spektra skladovacích zásobníků, přepravní techniky a ostatních technologií zaměřených zejména na LPG, technické plyny a vodík. Aktuální nabídka firmy představuje zejména širokou nabídku zásobníků pro skladování LPG, širokou nabídku cisternových vozidel určených k přepravě LPG a v rámci partnerského vztahu taktéž cisternových vozidel pro přepravu  CO2, LCO2, LNG ,LIN, LAR,LOX, taktéž tlakových nádob na vodík a dalších technologií spojených s využíváním technických plynů. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB - TUO už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům. Mezi organizační jednotky VŠB-TUO, které se nejvíce zapojují do rozvoje vodíkových technologií, patří Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) a Výzkumné energetické centrum (VEC) při Centru energetických a environmentálních technologií (CEET). FBI a VEC se dlouhodobě specializují především na šíření poznatků mezi laickou i odbornou veřejnost a zajištění bezpečnosti vodíkových technologií při jejich implementaci do praxe.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Společnost VZÚ se zaměřuje na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb. Mezi hlavní poskytované služby patří: komplexní diagnostika a zkoušení materiálů, měření hluku a vibrací, pevnostní a termodynamické výpočty, vývoj a aplikace žárově stříkaných povlaků, a technologií tepelného zpracování a služby kalibrační laboratoře. Společnost provozuje akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, systém řízení kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015 a AS9100.

Witzenmann Opava, spol.s r.o.

Společnost Witzenmann nabízí celosvětově nejširší výrobkovou paletu kovových hadic, kompenzátorů, kovových vlnovců a potrubních závěsů a uložení.

 

 

Přidružení členové

 

AIR PRODUCTS s.r.o.

Společnost Air Products je největším světovým výrobcem vodíku a je aktivní ve všech částech vodíkového řetězce především výroby, distribuce a skladování.

Bohemia Controls

Společnost Bohemia Controls je inženýrsko – dodavatelskou společnosti působící v oblasti automatizace technologických procesů. Společnost nabízí a zajišťuje svým zákazníkům dílčí a komplexní řešení jejich požadavků v průmyslovém odvětví v částech řídící systémy, systémy měření a regulace, elektro.

Danfoss s.r.o.

Společnost Danfoss A/S je dánská výrobní společnost, která zaměstnává přes 40 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Danfoss je světovou jedničkou v realizaci technologií, které umožňují vytvářet lepší budoucnost.

Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro naše zúčastněné strany a celou společnost.

EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. provozuje distribuční soustavu elektřiny a působí na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v krajích Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu zajišťuje pouze na území Jihočeského kraje. Jako distributor vlastní jak samotné vedení, tak sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Společnost získala licenci na distribuci elektřiny i plynu na základě energetického zákona a podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

EUROWATER, spol. s r.o.

Společnost EUROWATER, spol. s r.o. se specializuje na úpravu vody. Její zákazníci mohou využít nabízená řešení pro zajištění bezpečného denního přísunu požadované kvality a množství vody s důrazem na co nejmenší spotřebu zdrojů a minimální dopad na životní prostředí. Společnost má za cíl stát se hodnotným dodavatelem inteligentních a spolehlivých řešení pro úpravu vody a preferovaným partnerem pro náročné zákazníky, kteří klade důraz na kvalitu.

FERRIT ENERGY s.r.o.

Dodavatel obnovitelných zdrojů vč. akumulace.

Fotovoltaický servis s.r.o.

Fotovoltaický servis s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na instalaci, údržbu a opravy fotovoltaických (solárních) systémů. Společnost nabízí řadu služeb souvisejících se solární energií, včetně poradenství, projektování a instalace solárních panelů pro rezidenční, komerční a průmyslové klienty. Fotovoltaický servis také zajišťuje pravidelnou údržbu a čištění solárních systémů, aby byl zajištěn jejich optimální výkon a dlouhá životnost. Cílem společnosti je pomáhat zákazníkům šetřit náklady na energii a zároveň snižovat jejich ekologickou stopu prostřednictvím využívání čisté, obnovitelné energie. Díky důrazu na kvalitu provedení, spolehlivost a spokojenost zákazníků se společnost Fotovoltaický servis etablovala jako důvěryhodný partner pro ty, kteří chtějí v České republice využívat solární řešení.

HGN Power CZ s.r.o.

Česká společnost HGN Power CZ s.r.o. se sídlem v Praze podniká v oblasti obchodu s elektrickou energií. Tým zkušených obchodníků s elektrickou energií, kteří se na trhu pohybují již řadu let, tvoří jádro této společnosti. Společnost působí na trzích s elektrickou energií v několika zemích Evropy. Je přesvědčena, že vodík, jako nejběžnější prvek, bude hrát nezastupitelnou roli při hledání nových energetických zdrojů v blízké budoucnosti. V současné době sleduje vývoj vodíkových technologií jak v rámci stacionárních, tak mobilních aplikací.

MND a.s.

Skupina MND patři mezi velké české společnosti zabývající se průzkumem, těžbou ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činnosti, skladováním plynu, výrobou energie z obnovitelných zdrojů a obchodováním se zemním plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí a rozvíjí své klíčové aktivity v oblasti průzkumu, těžby, a obnovitelných zdrojů na Ukrajině, skladovaní zemního plynu v Německu a jako vrtný kontraktor působí v řadě dalších evropských zemí. Je součástí velké nadnárodní skupiny KKCG.

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS, s.r.o. již 50 let propojuje energetické trhy a garantují bezpečnost a spolehlivost přepravy zemního plynu. NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické služby. Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). Provozuje téměř 4000 km plynovodů. Provozuje tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní vnitrostátní distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Je jedním z největších firemních dárcův oblasti ochrany přírody v České republice.

Process Automation Solutions s.r.o.

Společnost Process Automation Solutions s.r.o. je mezinárodním dodavatelem řešení v oblasti automatizace technologických procesů. Podporuje své klienty v oblastech Automatizace, Digitalizace a Energetické transformace. Pomáhá klientům s naplněním strategie energetické transformace podniku, včetně dosažení provozní excellence díky EMS, dekarbonizace výrobních procesů, substituce fosilních paliv pomocí vodíkových technologií a dosažení trvalé udržitelnosti.

PwC Česká republika, s.r.o.

Společnost PwC Česká republika, s.r.o. nabízí širokou škálu služeb v oblasti strategického poradenství, auditu, daní a práva, které zahrnují vodíkové technologie, firemní transakce a kybernetickou bezpečnost. V rámci své nové globální strategie "The New Equation" se společnost zavázala k transformaci svého obchodního modelu s cílem dekarbonizovat svůj hodnotový řetězec, zvýšit transparentnost a podporit vývoj robustních rámců a standardů pro ESG reporting. Společnost se také zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

Rév Group s.r.o.

Firma Rév Group s.r.o. je obchodní společnost působící na trhu již od roku 1998 jakožto člen skupiny Rév Group, jež výhradně zastupuje renomovanou firmu Luxfer Gas Cylinders ve Střední a Východní Evropě. Společnost se zaměřuje na dovoz a prodej kvalitních hliníkových, kompozitních a ocelových tlakových nádob na průmyslové a speciální plyny, které dosahují ukázkových výsledků v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích. Významnou složku sortimentu tvoří lahve na alternativní pohon ve formě zemního plynu (CNG) a vodíku. Firma poskytuje kompletní vodíkový systém na pohon autobusů a těžkých nákladních vozů a nabízí lahve a svazky na přepravu a skladování vodíku.

Schwer Fittings s.r.o.

Schwer Fittings - specialista na spojovací potrubní techniku z nerezavějících ocelí. Do řady výrobků vlastní produkce patří šroubení, kulové kohouty, ventily, armatury, trubky a hadice. Velmi kvalitní šroubení jako jsou šroubení se zářezným prstencem, šroubení se dvěma svěracími prstenci U2-lok a závitové fitinky jejich součásti jsou určeny převážně pro plynná a kapalná media, vodíkové aplikace -H2-lok.

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. patří mezi lídry evropské jaderné energetiky. Je součástí historie této oblasti a předává znalosti a zkušenosti z generace na generaci. Tým odborníků pracuje s pokročilými technologiemi a má tři hlavní pilíře: inženýring, výrobu a servis, což jí umožňuje působit v celém životním cyklu elektrárny. Společnost se neustále zaměřuje na inovace a posunuje sebe i jaderné strojírenství kupředu.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) je mezinárodní zkušební, inspekční a certifikační organizace, která zaručuje objektivitu, nezávislost a důvěryhodnost při provádění zkoušek produktů.

SVÚM a.s.

SVÚM a.s. je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací v České republice a specializuje se na základní a aplikovaný výzkum a vývoj kovových materiálů (železné a neželezné kovy), plastů a kompozitů. Má akreditované laboratoře a zkušebny s rozsáhlým zaměřením na průmyslové obory letectví, automotive, železniční průmysl, energetiku a strojírenství. Spolupracuje na výzkumných projektech v České republice i v zahraničí v rámci výzev ministerstev ČR, TAČR a mezinárodních projektů Evropské unie (COST, EUREKA, EUROSTARS, HORIZON 2020 atd.). SVÚM a.s. sídlí ve Vědeckotechnickém parku SVÚM a.s. v Tovární 2053, v Čelákovicích.

Swagelok Česká republika – Central Fluidsystem s.r.o.

Central Fluidsystems s.r.o. je autorizované prodejní a servisní centrum společnosti Swagelok, která je globálním lídrem na trhu v řešení fluidních systémů s 75letou historií a  nespočtem odborných znalostí. Našim zákazníkům v České republice, na Slovensku a v Polsku poskytujeme komplexní služby, abychom plnili nejvyšší požadavky na výkon, bezpečnost a spolehlivost nejnáročnějších fluidních aplikací.

UCT Fluid Solutions

UCT Fluid Solutions (dříve Ham-Let Group) vyvíjí a vyrábí průmyslové fluidní systémy včetně komponentů, instrumentace a zákaznických řešení – šroubení, ventily, flexibilní hadice, manifoldy, filtry, manometry, regulátory tlaku, ochranné skříně a další výrobky určené pro nejnáročnější aplikace a průmyslové obory. V oblasti vodíkových technologií firma UCT Fluid Solutions vyvíjí komponenty a zákaznická řešení pro vozidla poháněná vodíkem, elektrolyzéry, plnící stanice, skladování a přepravu vodíku. Šroubení certifikované, mimo jiné, dle EC-79. Kulové a jehlové ventily certifikované dle ISO 15848-1

ZEBRA GROUP s.r.o.

Společnost ZEBRA GROUP s.r.o. je nejmladší automobilka v České republice. Soustředí se na vývoj a vlastní výrobu víceúčelových užitkových vozidel s celkovou hmotností zatím do 3,5 tuny, která nabízí prvotřídní technickou funkčnost se širokou škálou nástaveb pro různá využití.